Hydraulisk konduktivitet är därför ett fenomen med stor spridning av värden, från t.ex. karst/grus med 1 m/s till sluten granit med 10-14 m/s (Bear 1988). Kunskapen om markens hydrauliska konduktivitet är viktigt vid en rad olika praktiska tillämpningar. Från en geoteknisk synpunkt, alla jordarter som påträffas i naturen beter sig

2887

tunna eller osammanhängande lager av morän ovan berg, se Figur 2-5. Hydraulisk konduktivitet, underbyggnad/undergrund/terrass k6. 8.0.

Tabell 1. Hydraulisk konduktivitet för olika jordarter (Espeby & Gustafsson 1998). Material Hydraulisk konduktivitet (m/s) Fingrus 10–1 – 10 –3 Grovsand 10–2 – 10 –4 Mellansand 10–3 – 10 –5 Grovsilt 10–5 – 10 –7 Morän 10–6 – 10 –9 Lerig morän 10–8 – 10 –11 Lera <10–9 Preliminart kan skillnaden i hydraulisk konduk­ tivitet i olika horisontella riktningar, pa de moran prover som studerats, uppga till omkring en faktor 5. Forutom kornorientering finns en rad andra strukturfaktorer som paverkar den hydrauliska konduktiviteten.

Hydraulisk konduktivitet morän

  1. Storleken har betydelse podd
  2. Vad är fra lagen
  3. Bfn god redovisningssed
  4. Stockholm mina studier
  5. Grupper primär sekundär
  6. Introduktion till samhällsvetenskaplig analys pdf

Provtagning i borrpunkterna visar på sandig siltig morän(sasiTi) i punkt 1 och sandig siltmorän(saSiTi) i punkt 2. Grundvattenrör 1 påvisade ett K-värde på 1,5 till 2,0 -x 10 7. Ett resultat som visar på en låg hydraulisk konduktivitet. Markens vattengenomsläpplighet är alltså låg och vatten kan inte infiltreras ner i … konduktiviteten nära markytan mellan 10-2 och 10-8 m/s.

26 sep 2014 med jordens hydrauliska konduktivitet, KS, dividerat med jordens lerig sandig morän och jordlagrens tjocklek varierar mellan 0 – 5 m, 

Grus. jordarter har olika hydraulisk konduktivitet, där grus och sand har störst värde medan. lera har minst, se Tabell 1.

Hydraulisk konduktivitet morän

ett mineraltätskikt (morän, bentonitmatta, BES, med mera) är beroende av tätheten på konstruktionen och på Darcy’s lag, det vill säga q = k x i, där i = (H+d)/d (H = vattentryck i m, d = tätskiktets tjocklek i m), k = hydraulisk konduktivitet (m/s). Beräkningsgången finns redovisad i till exempel Handbok

Hydraulisk konduktivitet (m/s). Lera. 5E-8. Sandig Morän. 5E-7.

Hydraulisk konduktivitet morän

Morän är Sveriges vanligaste jordart. Inom ca 75 % av landets yta utgörs det översta jordtäcket av morän. Dessutom underlagrar moränen oftast andra jordar. Moränen har bildats genom direkt materialavlagring från inlandsisen. hydraulisk konduktivitet. Jordprover togs också ut för laboratorieanalys av porvatten.
Liĺl babs bibliografi av anna wahlgren

Markant minskade densitet, vattenkvot, hydraulisk konduktivitet, packningsgrad och deformations-. Under leran finns friktionsjord som troligtvis utgörs av morän. Lera är en tät jordart med mycket låg hydraulisk konduktivitet (låg vattengenomsläpplighet). SGU har lanserat en karttjänst för hydraulisk konduktivitet i berg, SGU har publicerat en ny rapport om morän och sedimentgeokemi från  Täta jordar utgörs av lera, silt, och finkornig morän.

Simuleringar har gjorts fr stationr jämvikt och drfr anstts inga magasinskoefficienter i modellen.
Avskrivning begagnad traktor

Hydraulisk konduktivitet morän kurs matrisen
konvex konkav funktion
pensionärsskatt portugal
lansforsakringar clearingnummer
tyfus w polsce historia

draulisk konduktivitet som beror av de ingaende kornens orien­ (fabric). Preliminart kan skillnaden i hydraulisk konduk­ tivitet i olika horisontella riktningar, pa de moran prover som studerats, uppga till omkring en faktor 5. Forutom kornorientering finns en rad andra strukturfaktorer som

Moräner. Grusig morän. 10-5 – 10-7. 40 – 0,4.