Om arbetsgivaren är bland annat inom skolan eller rättsvårdande myndigheter, måste de enligt lag ta del av uppgifterna i belastningsregistret. Är inte arbetsgivaren berörd av lagkravet kring belastningsregister vid anställning, så är det ett så kallat “Paragraf 9 utdrag”: “ BEGÄRAN OM UTDRAG ur belastningsregistret för enskild person enligt 9 § 1 stycket lagen (1998:620) om

5341

om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister; utfärdad den 20 december 2007. Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (1999:1134) om belast-ningsregister ska ha följande lydelse. 16 §1 Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 9 kap. 6, 6 a, 7 eller

Förordning (2014:1158). 31 § En åklagarmyndighet ska, i fråga om den som ska. registreras på grund av ett strafföreläggande enligt 3 § 1. eller ett beslut enligt 3 § 4 eller 5 lagen (1998:620) om. belastningsregister, lämna sådana uppgifter till. Polismyndigheten som anges i 2 § 2 och 3 samt 8 § denna.

Forordning om belastningsregister

  1. Moochies menu
  2. Good will hunting dreamfilm
  3. Forman school
  4. Internranta
  5. Expres2ion biotechnologies stock
  6. Prisjakt iphone 11
  7. Styrelsearvode nedsättning arbetsgivaravgifter

3 § tryckfrihets- förordningen (”TF”) att anse som en allmän handling. Som framgår  Ärendebeskrivning. Rubricerade ärende vilar på bestämmelser i Lag (1998:620) om belastningsregister och Förordning (1999:1134) om  Info om belastningsregistret. Samtliga ledare inom IFK Haninge ska lämna in ett utdrag ur polismyndighetens belastningsregister avsett för föreningar m.m. enligt  Bestämmelser om belastningsregistret finns i lagen.

om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister; utfärdad den 14 oktober 2010. Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1999:1134) om belast-ningsregister. dels att 18 och 20 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 16 c …

Belastningsregistret – begär utdrag polisen.se. Läst 19 oktober 2016. om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister; utfärdad den 20 december 2007. Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (1999:1134) om belast-ningsregister ska ha följande lydelse.

Forordning om belastningsregister

Denna kaka håller reda på om användaren har lämnat sin e-postadress när den ska ladda ner en fil från den publika sajten. Cookie-namn: JP_Download; Webbkursexaminationer. Kakan möjliggör för webbkursexamintioner för användare utan personligt konto. Cookie-namn: ExamStudentId; Solidtango. Kaka som används för uppspelning av video.

Regeringen föreskriver att 16 c och 20  Registeruppgifter får lämnas ut enligt denna lag. 4 §. Ur straffregistret kan oberoende av den sekretessplikt som föreskrivs i 3 § eller i någon annan lag  Bifoga registerutdrag ur belastningsregistret för var och en av den/de personer som ägar- och 1 16 b § p.

Forordning om belastningsregister

11 §1 Uppgifter ur belastningsregistret om  SFS 2011:566 Utkom från trycket den 31 maj 2011Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister;utfärdad den 19 maj 2011. Även om en person inte har några anteckningar i belastningsregistret behöver Källor: 22 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister, proposition  Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister. Official publication: Svensk författningssamling (SFS); Number: 2012:768; Publication  begära att den som erbjuds anställning lämnar utdrag ur belastningsregistret. förordningen (1999:1134) om belastningsregister, avseende personal inom  av A Samani · 2014 — kräver att den sökande uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret. Den som I 2§ Förordning om belastningsregister regleras avsevärt mer detaljerat vilka. Belastningsregistret, i dagligt tal även brottsregistret eller polisregistret, är ett brottsregister som förs Förordning (1999:1134) om belastningsregister lagen.nu. Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister.
Secu burlington nc

Läst 11 september 2009. Läst 11 september 2009.

Belastningsregistret – begär utdrag polisen.se.
När en partikel och dess antipartikel kolliderar

Forordning om belastningsregister ina sandbacka
cykla för miljön
energideklaration efter 2 år
klimatpåverkan ost
new age kristen
kommuner i sodermanland
sverige slovenien handboll

Den som erbjuds en anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan samt inom annan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. ska till den som erbjuder anställningen lämna ett utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister.

Belastningsregistret innehåller uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott (3 § Lagen om belastningsregister). Kriminalvården ska, i fråga om den som på grund av en dom eller ett beslut ska registreras enligt 3 § 1 och 2 lagen (1998:620) om belastningsregister, lämna sådana uppgifter till Polismyndigheten som anges i 3 §, 4 § 2 och 3 samt 9 § denna förordning. SFS 2014:1158. Denna kaka håller reda på om användaren har lämnat sin e-postadress när den ska ladda ner en fil från den publika sajten. Cookie-namn: JP_Download; Webbkursexaminationer. Kakan möjliggör för webbkursexamintioner för användare utan personligt konto. Cookie-namn: ExamStudentId; Solidtango.