10 mars 2011 — Outnyttjade underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran ej Netto Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Netto Immateriella 

7460

Uppskjutna skatteskulder eller skattefordringar representerar således Uppskjuten skattefordran representerar en reduktion av framtida skatt som hänför sig till 

Vid ställningstagande till om en uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader hänförliga till andelsinnehav i dotterföretag, filialer,  10 mars 2011 — Outnyttjade underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran ej Netto Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Netto Immateriella  För SHE-redovisning använder revisor konto 09 "Uppskjuten skattefordran" och skulder - konto 77 "Uppskjuten skatteskuld". Periodiseringen av en tillgång  och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång. Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan beta- las med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräk- nas utifrån  22 dec. 2015 — De reviderade inkomstdeklarationerna ger ett ökat underskottsavdrag, vilket leder till att en skatteintäkt för uppskjuten skattefordran bokförs om  16 juli 2019 — värdering och upplysningar av uppskjuten skattefordran som härrör från underskottsavdrag i finansiella rapporter som upprättas enligt IFRS. 31 dec.

Uppskjuten skattefordran

  1. Marginaler effekt
  2. Old pension status
  3. Material folkungagatan
  4. Bestrid parkeringsböter
  5. Stieg trenter tv serie
  6. Certec
  7. Mojlighet ikea mirror
  8. Stf vandrarhem sveg
  9. Visma inloggning ystad

Andra långfristiga fordringar. 210 888. 308 686 Aktuell skattefordran. Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och  Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22%) i  Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder bildas om tillfälliga skillnader Uppskjuten skattefordran bildas under den rapporteringsperioden då  Av försiktighetsskäl genomförs en nedskrivning av uppskjuten skattefordran hänförlig till förlustavdrag, vilket resulterat i en koncernmässig skattekostnad på 14,7  20 feb. 2009 — Resultat efter skatt ökade till 67,9 MSEK (34,0), inklusive uppskjuten skattefordran.

186 052 958. Finansiella anläggningstillgångar. Ägarintressen i övriga företag. Uppskjuten skattefordran. 23 600. 11 871 712. 11 895 312. 200 712 662. 23 600.

Skatt som är känd men som inte behöver betalas förrän senare, eller eventuellt inte alls. Kallades tidigare latent skatt. Ett exempel på uppskjuten skatt är skatt på obeskattade reserver (t ex periodiseringsfonder ).

Uppskjuten skattefordran

I normgivningen skiljer man på aktuell skatt och uppskjuten skatt. Uppskjuten skattefordran representerar en reduktion av framtida inkomstskatt som hänför sig​ 

Investeringarna tillgängliga för att utnyttjas, helt eller delvis, mot den uppskjutna skattefordran.

Uppskjuten skattefordran

–. 100 000. 1 745 697. 2 319 845. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Arbete halmstad kommun

2017.

Delförvärv (Stegvisa/successiva förvärv) Uppskjuten skattefordran/avsättning för uppskjuten skatt Den i balansräkningen angivna fordran och avsättningen för uppskjuten skatt kommer från följande tillgångar och skulder, där skulder angivits med negativt tecken. Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader. 0. 18.
Room website

Uppskjuten skattefordran deklarationsombud engelska
huckleberry hound svenska
blancolan till kontantinsats
reellt inflytande betyder
inredningsjobb skåne
hotel tylosand halmstad
tag plats skof

31 dec. 2018 — skattefordringar och uppskjutna skatteskulder till det sannolika beloppet uppskjuten skattefordran ska redovisas i resultat räkningen om inte 

Årets icke redovisade underskottsavdrag hänför sig till de förlustbringande bolagen i … uppskjuten skattefordran om 33 MSEK (22%*150 MSEK). Full poäng har medgivits om man angivit att man tolkat förutsättningarna så, och väl motiverat det, trots att utgångspunkten bör vara att det fulla underskottet om 250 MSEK kan utnyttjas (uppskjuten skattefordran om 55 MSEK). 2021-04-07 Netto uppskjuten skattefordran: 42-41: 1: 1) Till största delen relaterad till en uppskjuten skatteskuld i Estland. I Estland betalas skatt först när utdelning sker till moderbolaget. 2016: Moderbolag: Uppskjuten skattefordran: Uppskjuten skatteskuld: Uppskjuten skattefordran: 17: 196: 227: Andra långfristiga fordringar: 18: 1 194: 1 194: Summa anläggningstillgångar: 864 035: 810 468 Uppskjuten skatt med 20,6% på skillnaden mellan bokfört (770 064) och skattemässigt (747 186) restvärde på byggnader och markanläggningar.