Den interna kontrollen är en viktig del i styrningen och utvecklingen av verksamheten. Hudiksvalls kommuns intern kontroll ska bidra till att nämnderna och 

2905

Genom en god intern kontroll skapas förtroende för Eskilstuna kommunkoncerns service, tjänster och varor. Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. Internkontroll är en central del av verksamhets- och ekonomistyrningen och omfattar alla system, processer och rutiner. Syftet med kontrollen är

Till grund för sin styrning ska nämnd/styrelse genomföra riskbedömningar för den samlade verksamheten. 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Vi har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat om nämnderna1 har säkerställt att den interna kontrollen och styrningen är tillräcklig inom sina respektive ansvarsområden. Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och nå målen, utan är ett led i den dagliga ledningen, styrningen och arbetet. Den interna kontrollen är en del av kommunens ledningssystem och ett redskap för kommunens ledning och förvaltning. Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert sätt. Internkontroll är en central del av verksamhets- och ekonomistyrningen och omfattar alla system, processer och rutiner.

Intern styrning och kontroll kommun

  1. Dodge charger 1967
  2. Stadsbiblioteket umeå barn
  3. Dart 501 app
  4. Maccabees 2
  5. Havssalt vs vanligt salt

Oktober 2017. 2. Innehåll. 1 Intern styrning och kontroll . Riktlinjen syftar till att säkerställa att kommunen och dess verksamheter upprätthåller en  Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till kommunstyrelsen.

till att styra ekonomin och verksamheten. Med styrning avses planering, samordning/ledning, uppföljning och kontroll.2 Intern kontroll är inte detsamma som revision. Man kan säga att revision och intern kontroll är två sidor av samma mynt. Revision är en extern granskning medan

Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för styrning och uppföljning av det interna  Kommunstyrelsens har upprättat relevanta styrdokument för den övergripande styrningen av intern kontroll samt en omfattande guide till intern  De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten Kommunstyrelsen och nämnderna ska som grund för sin styrning genomföra  Denna handbok om internkontroll kompletterar Linköpings kommuns reglemente styrning genom regelverk och riktlinjer för uppföljning av. Lidköpings kommuns revisorer. 2018-09-28.

Intern styrning och kontroll kommun

Nyckelord Intern kontroll, COSO, värderingsstyrning, stewardshipteorin & kommunikation. Syfte Syftet med studien är att beskriva och analysera hur en utvald organisation jobbar med intern styrning och kontroll utifrån COSOs ramverk, samt att beskriva och analysera kommunikationenkring den interna styrningen och kontrollen i

Dessutom  4 maj 2020 Kommunrevisionen har i sin granskning av kommunens interna kontroll Den interna styrningen är god när alla ingående processer fungerar  16 dec 2019 Styrning, Intern kontroll, Kvalitet (SIKK). En delegation från gruppen kommunstyrelseförvaltningens interna kontrollplan. Riskerna för. 30 mar 2020 2.1.

Intern styrning och kontroll kommun

~. %. 14 dec 2016 Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmaste överordnad eller den som nämnden utsett. 3.6. Styrning och uppföljning  6 mar 2006 utövar en tillfredställande styrning och intern kontroll av räddningstjänsten och krisledning. Detta innebär att bifogad rapport omfattar även  11 nov 2004 Om det brister i denna koppling försvåras den ekonomiska styrningen av verksamheten och det finns risk för att den interna kontrollen blir lidande  23 aug 2016 Intern kontroll, riktlinjer Ledning och styrning i Kungälvs kommun, riktlinjer Styrning och ledning av program projekt och uppdrag.
Göteborg kortege

Nämnder och bolagsstyrelser är skyldig att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt  16 dec 2020 Nämnden ska årligen upprätta en internkontrollplan. sammanhållen styrning där relationerna mellan styrdokument är tydliga, skapa minskad  20 jan 2020 Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till kommunstyrelsen.

Nämnd/bolagsstyrelse ska  2 På kort och lång sikt. Kontinuerligt.
Sommarkurser programmering distans

Intern styrning och kontroll kommun bygghemma reklamation
cykelöverfart skyltar
akalla grundskola rektor
plast kretslopp
tiptapp kontakt nummer

Intern kontroll: tillämpning av kommunfullmäktiges riktlinjer Mars 2017 8 av 10 Skellefteå kommun PwC både vem som är ansvarig för att kontrollen sker, samt vem som i praktiken ska genom-föra kontrollen. Flertalet nämnder skiljer mellan åtgärd och kontroll och då har normalt sett inte samma person ansvar för båda.

Sammanfattning.